Poslovnik

Članstvo

Član knjižnice lahko postane vsak posameznik, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom zaveže, da bo ravnal po poslovniku knjižnice.
Članarina se plačuje po ceniku in velja eno leto od dneva vpisa.
Za brezposelne je članstvo brezplačno. Svoj status morajo dokazati s potrdilom pristojne skupnosti za zaposlovanje.

Članska izkaznica

Ob vpisu dobi član izkaznico, ki jo mora predložiti ob vsakem obisku knjižnice.
Vsak družinski član ima svojo člansko izkaznico.
Izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.

Izposojevalni roki

- knjige   21 dni
- revije, časniki *   7 dni
- zvočne kasete   7 dni
- zgoščenke   7 dni
- CD-romi   7 dni
- videokasete   7 dni
- DVD-ji   7 dni

* Zadnje številke posameznih časnikov in revij ne izposojamo, dostopna je samo v čitalnici.

Podaljševanje izposojevalnih rokov

Izposojevalni rok se lahko podaljša dvakrat. Za podaljšanje član zaprosi osebno, po telefonu, lahko pa si rok izposoje podaljša sam po internetu ali preko avtomatskega telefonskega odzivnika—bibliofona.

* Neknjižnemu gradivu izposojevalnega roka ni možno podaljšati.

* Rezerviranemu gradivu prav tako ni možno podaljšati izposojevalnega roka.

Rezervacije gradiva

Člani knjižnice lahko rezervirajo vse knjižnično gradivo, ki je namenjeno izposoji na dom, a je trenutno izposojeno. Gradivo lahko rezervirajo osebno, po telefonu ali preko interneta.
O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu oz. po e-mailu.
Gradivo čaka na člana 3 dni. Neprevzeta rezervacija se zaračuna.

Naročanje gradiva

Član knjižnice lahko po telefonu ali po internetu naroči knjižnično gradivo, ki trenutno ni izposojeno.
Naročeno gradivo ga bo čakalo 3 dni.

Zamudnina

Za prekoračene roke izposoje člani plačajo dnevno zamudnino za posamezno enoto gradiva.

Opomini

Če izposojeno gradivo ni bilo vrnjeno, rok izposoje pa ne podaljšan, dobi član opomin za vračilo gradiva.
Cene posameznih opominov se seštevajo.

* Kadar je opomin že izstavljen izposojevalnega roka gradiva ni možno podaljšati.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Če član gradivo izgubi, ima 2 meseca časa za iskanje gradiva. V tem času mu zamudnina ne teče. V kolikor gradivo najde, se za ta čas zaračuna tudi zamudnina.
Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je še mogoče nadomestiti z novim, član z njim nadomesti.
Za gradivo, ki ga ni več mogoče nadomestiti, plača član ceno gradiva, ki je po vsebini in vrednosti enako izgubljenemu.

Medknjižnična izposoja

Gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo, si za svoje člane izposodimo iz drugih knjižnic po Sloveniji. Za izposojo tega gradiva upoštevamo pogoje knjižnice, ki nam gradivo začasno posoja.
Stroške medknjižnične izposoje zaračunavamo po ceniku.

Čitalnica

Uporaba čitalnice je za člane knjižnice in druge občane brezplačna.

Internet

Internet lahko uporabljajo člani in nečlani knjižnice. Uporaba je omejena na 60 minut. Pred delom na računalniku se obvezno javite knjižničarki pri pultu.